pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Aktualnie trwają prace nad uaktualnieniem statutu. Poniżej zamieszczamy treść dotychczas obowiązującego dokumentu.

STATUT GRUP KATOLICKIEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM DIECEZJI OPOLSKIEJ
Rozdział I - Wstęp
§ 1
Statut Grup Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Opolskiej określa zasady powoływania i funkcjonowania grup identyfikujących się z Katolicką Odnową w Duchu Świętym na terenie diecezji opolskiej.
Rozdział II - Struktury ogólne oraz podstawowe cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
§ 2
Charakter i cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym są omówione w Preambule do Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (Statutes of the International Catholic Charismatic Renewal Services - ICCRS). ICCRS jest organizacją powołaną w celu zapewnia łączności pomiędzy krajowymi strukturami Odnowy w Duchu Świętym na szczeblu międzynarodowym i współpracy ze Stolicą Apostolską. Za podstawowe cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym uznaje się:
1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy.
3. Popieranie przyjęcia i posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele (Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i kleru. Ich poprawne zrozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu misji).
4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji i reewangelizacji chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych (Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin).
5. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła (Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła).
§ 3
Na terenie Polski Grupy Odnowy w Duchu Świętym reprezentuje Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, zwany dalej KZK. Podlega on Konferencji Episkopatu Polski, a nad jego działalnością czuwa Krajowy Duszpasterz Odnowy
§ 4
W diecezji KZK reprezentują Koordynatorzy Diecezjalni.
Rozdział III - Struktury Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Opolskiej
§ 5
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym diecezji opolskiej funkcjonuje w oparciu o następujące struktury:
1. Koordynatorzy Diecezjalni
2. Zespół Pastoralny
3. Diakonie Diecezjalne
4. Grupy Modlitewne
Rozdział IV - Koordynatorzy Diecezjalni
§ 6
W diecezji opolskiej, Krajowy Zespół Koordynatorów reprezentowany jest przez Duchownego Koordynatora Diecezjalnego oraz Świeckiego Koordynatora Diecezjalnego.
§ 7
Koordynator Duchowny jest mianowany i odwoływany przez biskupa diecezjalnego. Świecki Koordynator Diecezjalny wybierany jest przez Zespół Pastoralny. Jego wybór domaga się akceptacji Duchownego Koordynatora Diecezjalnego oraz przyjęcia i mianowania przez biskupa diecezjalnego. Zasady wyboru określa Regulamin Wyborów Świeckiego Koordynatora Diecezjalnego.
§ 9
Kadencja Świeckiego Koordynatora Duchownego trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż dwie kadencje z rzędu.
§ 10
Koordynator Świeckiego przestaje pełnić swoją funkcję na wskutek:
1. Odwołania przez biskupa diecezjalnego.
2. Rezygnacji złożonej w formie pisemnej Zespołowi Pastoralnemu.
3. Zakończenia kadencji.
§ 11
Zobowiązania Koordynatorów :
1. Koordynatorzy: kapłan i świecki powinni spełniać swoją funkcję w jedności.
2. Troszczyć się o osobisty rozwój duchowy, szczególnie poprzez udział w rekolekcjach Odnowy oraz korzystanie z kierownictwa duchowego.
3. Utrzymać żywy kontakt z Grupami Modlitewnymi , w miarę możliwości uczestnicząc w ich spotkaniach, nie rzadziej niż raz w roku w każdej Grupie Modlitewnej.
4. Czuwać nad wyborem Liderów Grup Modlitewnych w swojej diecezji, zgodnie z zapisami Statutu.
5. Informować o inicjatywach ogólnopolskich Odnowy i zachęcać do udziału i aktywnego zaangażowania w nie oraz czuwać nad ich organizacją.
6. Uczestniczyć w spotkaniach KZK i jego pracach.
7. Troszczyć się o wierność Grup Modlitewnych nauce Kościoła.
8. Brać odpowiedzialność za funkcjonowanie Grup Modlitewnych.
9. Troszczyć się o rozwój oraz formację Liderów, Animatorów i Członków Grup.
10. Reprezentować Grupy Modlitewne na zewnątrz i działać w ich imieniu.
11. Uczestniczyć w spotkaniach Zespołu Pastoralnego.
12. Opiekować się i troszczyć o Diakonie Diecezjalne.
Rozdział V - Zespół Pastoralny
§ 12
W skład Zespołu Pastoralnego wchodzą: Koordynatorzy Diecezjalni, Liderzy Grup Modlitewnych i Opiekunowie Duchowni Grup Modlitewnych będących w koordynacji diecezjalnej oraz Odpowiedzialni za Diakonie Diecezjalne.
Zespół Pastoralny spełnia rolę opiniodawczą i doradczą, wspierając Koordynatorów Diecezjalnych
§ 14
Spotkania Zespołu Pastoralnego odbywają się na wniosek Duchownego Koordynatora Diecezjalnego, nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące
§ 15
Do zadań Zespołu Pastoralnego należy :
1. Rozeznawanie drogi Grup Modlitewnych i Diakonii Diecezjalnych.
2. Pomoc Koordynatorom Diecezjalnym w realizowaniu dzieł na poziomie diecezjalnym.
3. Inspirowanie i inicjowanie nowych działań na poziomie diecezjalnym, w porozumieniu z Koordynatorami Diecezjalnymi.
Rozdział VI - Diakonie Diecezjalne
§ 16
Diakonie Diecezjalne są powoływane i rozwiązywane przez Koordynatorów Diecezjalnych.
§ 17
Diakonia Diecezjalna składa się z
1. Odpowiedzialnego za Diakonię Diecezjalną.
2. Posługujących w Diakoni Diecezjalnej.
§ 18
Odpowiedzialnego Diakonii Diecezjalnego powołuje i odwołuje Duchowny Koordynator Diecezjalny.
§ 19
Kadencja sprawowania funkcji Odpowiedzialnego za Diakonię Diecezjalną trwa 2 lata, nie dłużej jednak niż dwie kadencje z rzędu.
§ 20
Odpowiedzialny Diakonii Diecezjalnej przestaje pełnić swoją funkcję na wskutek:
1. Odwołania przez Koordynatorów Diecezjalnych.
2. Rezygnacji złożonej w formie pisemnej Zespołowi Pastoralnemu.
3. Zakończenia kadencji.
O składzie Diakonii Diecezjalnej decyduje Odpowiedzialny Diakonii Diecezjalnej. Skład Posługujących Diakonii Diecezjalnej wymaga akceptacji Koordynatorów Diecezjalnych.
§ 22
Zadania Diakonii Diecezjalnej:
1. Realizacja inicjatyw Koordynatorów Diecezjalnych.
2. Inicjowanie i realizowanie dzieł w porozumieniu z Koordynatorami.
3. Pomoc Koordynatorom w wypełnianiu ich zadań.
4. Pomoc Grupom Modlitewnym w realizowaniu ich dzieł.
5. Formowanie swoich członków i innych członków Grup Modlitewnych do posług.
Rozdział VII - Grupa Modlitewna
§ 23
Grupa Modlitewna jest podstawową formą działania Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.
§ 24
Przystąpienie Grupy Modlitewnej do koordynacji diecezjalnej jest obowiązkowe.
§ 25
Grupa osób, która rozeznała, że bliski jest jej charakter i cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym powinna zgłosić pisemnie księdzu proboszczowi w miejscu działania grupy oraz Duchownemu Koordynatorowi Diecezjalnemu wniosek o powołanie Grupy Modlitewnej Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, wniosek o przystąpienie do koordynacji diecezjalnej oraz przedstawić osobę, która będzie reprezentować Grupę do czasu uformowania się jej struktur zgodnie ze Statutem.
§ 26
Koordynator Duchowny w okresie do 30 dni winien przedstawić grupie składającej wniosek decyzję przyjęcia lub nieprzyjęcia jej do koordynacji diecezjalne.
§ 27
Grupa Modlitewna funkcjonuje w następującej strukturze:
1. Lider
2. Opiekun Duchowny
3. Rada Grupy
4. Animatorzy
5. Grupy Dzielenia
6. Diakonie
Zasadnicze zobowiązania Grupy Modlitewnej :
Brać Aktywny udział w życiu Kościoła, przede wszystkim w parafii w której istnieje.
Poprzez swoje funkcjonowanie realizować podstawowe cele określone w §2.
Organizować i wspierać inicjatywy wychodzące od Koordynatorów Diecezjalnych.
Prowadzić w sposób ciągły Kronikę Grupy dla dokumentowania istotnych wydarzeń z życia (funkcjonowania) Grupy Modlitewnej. Wszelkie protokoły wymagane przez Statut winny obowiązkowo zostać umieszczone w Kronice Grupy.
§ 29
Grupa Modlitewna przestaje istnieć na skutek:
1. Rozwiązania Grupy przez biskupa diecezjalnego.
2. Rozwiązania Grupy przez księdza proboszcza parafii , w którym Grupa istnieje.
3. Samorozwiązania.
§ 30
Samorozwiązanie Grupy Modlitewnej następuje poprzez jawne i jednomyślne głosowanie, Rady Grupy za rozwiązaniem Grupy, przy czy wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Rady Grupy. Każdy z członków Rady Grupy ma prawo złożyć wniosek o samorozwiązanie oraz zwołać spotkanie dla potrzeb głosowania.
Rozdział VIII - Lider Grupy Modlitewnej
§ 31
Liderem zostaje osoba wybrana przez Radę Grupy i zaakceptowana przez księdza proboszcza parafii, przy której Grupa istnieje oraz Koordynatorów Diecezjalnych.
§ 32
Kadencja sprawowania funkcji Lidera trwa 2 lata, nie dłużej jednak niż dwie kadencje z rzędu. Ustępujący lider ponownie może zostać liderem po kolejnych dwóch kadencjach.
§ 33
Lidera zaprzestaje sprawowania swojej funkcji poprzez:
1. Pisemną rezygnację złożoną Opiekunowi Grupy.
2. Decyzję biskupa diecezjalnego. Także na wniosek księdza proboszcza parafii przy której istnieje Grupa Modlitewna lub Duchownego Koordynatora Diecezjalnego
3. Z powodu zakończenia kadencji.
§ 34
Zadania Lidera:
1. Troszczyć się o wierność Grupy Modlitewnej nauce Kościoła.
2. Brać odpowiedzialność za funkcjonowanie Grupy Modlitewnej.
3. Dbać o własny rozwój i formację duchową.
4. Troszczyć się o rozwój oraz formację Animatorów i Członków Grupy.
5. Powoływać kandydatów na Animatora.
6. Powoływać Animatorów.
7. Regularnie uczestniczyć w spotkaniach Grupy Modlitewnej.
8. Regularnie uczestniczyć w spotkaniach Rady Grupy.
9. Regularnie uczestniczyć w spotkaniach diakonii rozeznającej spotkania.
10. Reprezentować Grupę Modlitewną na zewnątrz i działać w jej imieniu.
11. Realizować zalecenia koordynatorów Diecezjalnych.
12. Uczestniczyć w spotkaniach Zespołu Pastoralnego.
13. Opiekować się i troszczyć o Diakonie.
14. Współpracować z Opiekunem Grupy.
15. Współpracować z Koordynatorami Diecezjalnymi i Diakoniami Diecezjalnymi.
16. Realizować zalecenia księdza proboszcza przy której istnieje Grupa Modlitewna.
Rozdział IX - Opiekun Duchowny Grupy Modlitewnej
§ 35
Opiekun Duchowny mianowany jest i odwoływany przez księdza proboszcza parafii, przy której Grupa Modlitewna istnieje, bądź przez biskupa diecezjalnego.
§ 36
Zadania Opiekuna Duchownego:
1. Troszczyć się o wierność Grupy Modlitewnej nauce Kościoła.
2. Rozeznawać wspólnie z Radą Grupy: drogę Grupy, wizję dla Grupy, spotkania modlitewne, podejmowane dzieła i inicjatywy, charyzmaty.
3. Rozeznawać wspólnie z Radą Grupy właściwą formację dla członków Grupy Modlitewnej.
4. Zgodnie z potrzebą uczestniczyć w dziełach podejmowanych przez Grupę Modlitewną.
5. Uczestniczyć w wyborach Lidera.
6. Współpracować z Koordynatorami Diecezjalnymi.
7. Brać udział w spotkaniach Zespołu Pastoralnego.
Rozdział X - Rada Grupy
§ 37
Radę Grupy tworzą: wszyscy Animatorzy Grupy Modlitewnej, Opiekun Duchowny Grupy oraz Lider.
§ 38
Spotkania Rady Grupy zwołuje Lider lub Opiekun Grupy.
§ 39
Spotkania Rady Grupy odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące.
§ 40
Zadania Rady Grupy:
1. Rozeznawanie drogi Grupy Modlitewnej i Diakonii.
2. Pomoc Liderowi w realizowaniu dzieł.
3. Inspirowanie i inicjowanie nowych działań w porozumieniu z Liderem.
Rozdział XI - Animator
§ 41
Animator Grupy Modlitewnej jest powoływany przez Lidera, po uzyskaniu akceptacji ze strony Opiekuna Grupy.
§ 42
Animator po wyrażeniu zgody powoływany jest na okres jednego roku
§ 43
Fakt powołania osoby do posługi Animatora powinien być ogłoszony całej Grupie
Animator przestaje pełnić swoją funkcję na wskutek:
1. Prośby Animatora o odwołanie go z pełnienia funkcji złożonej w formie pisemnej Liderowi.
2. Odwołania Animatora przez Lidera także na wniosek : Opiekuna Grup, księdza proboszcza parafii przy której Grupa istnieje, Koordynatora Diecezjalnego.
3. Po upływie kadencji.
§ 45
Do pełnienia posługi Animatora może zostać mianowana osoba która:
1. Przez co najmniej dwa lata regularnie uczęszcza na spotkania Grupy.
2. Żyje zgodnie z nauką Kościoła.
3. Ukończyłę Szkołę Animatora.
§ 46
W czasie pełnienia funkcji Animatora osoba powołana ma za zadanie:
1. Pomagać Liderowi w wypełnianiu jego zadań dotyczących prowadzenia Grupy.
2. Prowadzić Grupę Dzielenia.
3. Zgodnie z rozpoznanymi charyzmatami czynnie uczestniczyć w spotkaniach Grupy, Diakoniach oraz w spotkaniach Rady Grupy.
4. Brać udział w stałej formacji.
5. Brać udział w spotkaniach formacyjnych polecanych przez Koordynatorów.
§ 47
Lider może powołać Animatora do posługi tymczasowej. Zakończenie tej posługi ustaje z chwilą zakończenia dzieła, do którego został powołany.
§ 48
Kandydatem na Animatora jest osoba zaproszona przez Lidera oraz zaakceptowana przez Opiekuna Grupy do, uczestnictwa w formacji w ramach Szkoły Animatora. Kandydatem na Animatora może być osoba która:
1. Przez okres co najmniej jednego roku regularnie uczęszcza na spotkania Grupy.
2. Uczestniczyła w pełnym zakresie Seminarium Odnowy Wiary.
3. Żyje zgodnie z nauką Kościoła.
Rozdział XII - Grupa Dzielenia
§ 49
Grupę Dzielenia powołuje i rozwiązuje Rada Grupy.
§ 50
Grupa Dzielenia składa się z Animatora i uczestników Grupy Dzielenia.
§ 51
W spotkaniach Grupy Dzielenia mają prawo brać udział Lider oraz Opiekun Grupy.
Rozdział XIII - Diakonie
§ 52
Diakonię powołuje i rozwiązuje Rada Grupy.
§ 53
Diakonię tworzą: Odpowiedzialny za Diakonię oraz Posługujący w Diakonii.
§ 54
W spotkaniach Diakonii mają prawo brać udział Lider oraz Opiekun Grupy.
§ 55
Zadania Diakonii :
Realizacja inicjatyw Lidera i Rady Grupy.
Inicjowanie i realizowanie dzieł w porozumieniu z Liderem.
Pomoc Koordynatorom Diecezjalnym w wypełnianiu ich zadań.
Pomoc Grupom Modlitewnym w realizowaniu ich dzieł.
Formowanie swoich Członków i innych Członków Grupy Modlitewnej do posług.
Statut wraz z Aneksami (I i II) zastał podpisany przez księdza bpa Andrzeja Czaję, w poniedziałek 14 lutego 2011, w Opolu.


REGULAMIN WYBORU ŚWIECKIEGO KOORDYNATORA DIECEZJALNEGO
1. Wyboru Świeckiego Koordynatora Diecezjalnego dokonują członkowie Zespołu Pastoralnego.
2. Wybór dokonywany jest podczas spotkania Zespołu Pastoralnego w miesiącu październiku.
3. Prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg jest Duchowny Koordynator Diecezjalny.
4. Z wyborów winien być sporządzony protokół.
5. O terminie wyborów decyduje Duchowny Koordynator Diecezjalny.
6. Duchowny Koordynator Diecezjalny winien zawiadomić skutecznie wszystkich członków Zespołu Pastoralnego nie później niż 30 dni przed wyborami.
7. Wyboru Świeckiego Koordynatora Diecezjalnego dokonuję się spośród kandydatów.
8. Kandydaci mogą być zgłaszani przez członków Zespołu Pastoralnej. Każdy członek Zespołu Pastoralnego może zgłosić jedną lub dwie osoby.
9. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać pisemnie do Duchownego Koordynatora Diecezjalnego nie później niż 14 dni przed wyborami.
10. Kandydatem może być osoba pełniąca posługę animatora w Grupie Modlitewnej oraz osoba będąca aktualnie Świeckim Koordynatorem Diecezjalnym.
11. Komisję skrutacyjną dwuosobową wybiera się spośród członków Zespołu Pastoralnego pisemnie w sposób niejawny. Członkami komisji zostają osoby, które otrzymały największą ilość głosów.
12. Duchowny Koordynator Diecezjalny potwierdza zgodę zgłoszonych uprzednio osób na kandydowanie w wyborach.
13. Pełna lista kandydatów, którzy potwierdzili zgodę na kandydowanie podawana jest do wiadomości wszystkich członków Zespołu Pastoralnego w sposób pisemny na spotkaniu wyborczym.
14. Głosowanie dokonywane jest spośród kandydatów pisemnie w sposób tajny.
15. Każdemu członkowi Zespołu Pastoralnego przysługuje jeden głos.
16. Wybory wygrywa osoba, która uzyska największą ilość głosów, przy czym musi być to ilość bezwzględna ( 50% oddanych głosów +1).
17. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, przeprowadza się dodatkową turę wyborów, miedzy dwoma kandydatami , którzy otrzymali największą ilość głosów.
18. Drugą turę wyborów wygrywa ta osoba , która otrzymała największą ilość głosów.
19. Głosowanie w drugiej turze wyborów jest tajne w formie pisemnej.
20. Każdemu członkowi Zespołu Pastoralnego przysługuje jeden głos w drugiej turze wyborów.
Wybór Świeckiego Koordynatora Diecezjalnego wymaga akceptacji biskupa diecezjalnego i Duchownego Koordynatora Diecezjalnego. W przypadku braku akceptacji należy powtórzyć wybory.
REGULAMIN WYBORU LIDERA GRUPY MODLITEWNEJ
1. Wybory Lidera należy przeprowadzić w miesiącu październiku, w roku w którym upływa kadencja Lidera.
2. Wyboru Lidera dokonują członkowie Rady Grupy.
3. Wybór dokonywany j est podczas spotkania Rady Grupy.
4. Prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg jest Opiekun Duchowny.
5. Z wyborów winien być sporządzony protokół.
6. O terminie wyborów decyduje Opiekun Duchowny lub Koordynator Diecezjalny.
7. Opiekun Duchowny winien zawiadomić skutecznie wszystkich członków Rady Grupy nie później niż 14 dni przed wyborami.
8. Wyboru Lidera dokonuję się spośród Animatorów oraz obecnego Lidera.
9. Kandydaci mogą być zgłaszani przez członków Rady Grupy. Każdy członek Rady Grupy może zgłosić jedną lub dwie osoby.
10. Zgłoszenia kandydatów można dokonać pisemnie w sposób tajny.
11. Komisję skrutacyjną dwuosobową wybiera się spośród członków Rady Grupy pisemnie w sposób niejawny. Członkami komisji zostają osoby, które otrzymały największą ilość głosów.
12. Opiekun Duchowny ogłasza listę kandydatów .
13. Opiekun Duchowny potwierdza zgodę kandydatów na wybór.
14. Pełna lista kandydatów którzy potwierdzili zgodę na kandydowanie podawana jest do wiadomości wszystkich członków Rady Grupy w sposób pisemny.
15. Głosowanie dokonywane jest spośród kandydatów pisemnie w sposób tajny.
16. Każdemu członkowi Rady Grupy przysługuje jeden głos.
17. Wybory wygrywa osoba, która uzyska największą ilość głosów, przy czym musi być to ilość bezwzględna (50% oddanych głosów +1).
18. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, przeprowadza się dodatkową turę wyborów, między dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów.
19. Drugą turę wyborów wygrywa ta osoba, która otrzymała największą ilość głosów.
20. Głosowanie w drugiej turze wyborów jest tajne w formie pisemnej.
21. Każdemu członkowi Rady Grupy przysługuje jeden głos w drugiej turze wyborów.
Wybór Lidera Grupy Modlitewnej wymaga akceptacji księdza proboszcza parafii, przy której Grupa Modlitewna istnieje oraz Duchownego Koordynatora Diecezjalnego. W przypadku braku akceptacji należy powtórzyć wybory.

zachód słońca