pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Formacja podstawowa.

„Jeśli ktoś jest spragniony, w wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną , jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

(J 7, 37-39)

REO czy też SOW czyli Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy lub Seminarium Odnowy Wiary to formacja podstawowa w Katolickiej Odnowie w Duchu Święty. Rekolekcje te są jedną z form ewangelizacji. W chrześcijaństwie polski ciągle spotykamy się z żywą religijnością, która często ma niewiele wspólnego z wiarą, jest raczej przejawem religijności naturalnej.

Dlatego potrzebne jest stawianie pytania o wolę pójścia za Chrystusem. O tym, kiedy staje się chrześcijaninem, decyduje od strony Boga Jego łaska - a więc sakrament Chrztu św., natomiast od strony człowieka wyraża się to w decyzji: „Panie chcieć przez życie Twoimi drogami pełniąc Twoją, a nie swoją z wolę”. Te rekolekcje właśnie ułatwiają podjąć ta decyzję.

Celem REO jest więc pomoc ludziom ale i sobie samemu w zwróceniu się sercem i życiem ku Jezusowi, czyli doprowadzenie ich do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela i otrzymania od Niego mocy i darów Ducha Świętego.

Przyjęcie mocy Ducha Świętego i Jego darów prowadzi do odkrycia swojego miejsca w Kościele lub pogłębienia i umocnienia dotychczas rozeznanych i podejmowanych zaangażowań.

Reasumując – REO nie tyle mają być określeniem zestawu zobowiązań koniecznych dla chrześcijanina, lecz głoszeniem podstawowego kerygmatu: o Bogu, który kocha i o Jezusie Chrystusie, który przyszedł po to, żeby objawić miłość i aby dać nam nowe życie.

REO można przeżyć w dwojaki sposób – jako wyjazdowe rekolekcje, które zazwyczaj trwają 7-10 dni lub jako osobiste rekolekcje w oparciu o codzienna lekturę Słowa Bożego, słuchanie cotygodniowej katechezy oraz spotkanie w małej grupie. Ten drugi sposób trwa zazwyczaj od 9-12 tygodni.

REO obejmuje takie gamety jak:

1. Sens życia.

2. Miłość Boża.

3. Grzech.

4. Jezus Zbawicielem.

5. Jezus Drogą.

6. Jezus Panem.

7. Uzdrowienie wewnętrzne.

8. Duch Święty i Jego dary.

9. Odrodzenie w Duchu Świętym.

10. Życie chrześcijańskie – Wspólnota.

11. Duchowy wzrost.

Taka podstawa daje nam dobry grunt pod dalszy wzrost, aby zgodnie z tym, co każdy z nas rozeznał, do czego Bóg go wzywa, może podjąć dalsze kroki w kroczeniu za Nim.

zachód słońca